(súčasť VOP)

6.    Dodacie a platobné podmienky

6.1.   Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru. V prípade tovaru, ktorý je vyrábaný na mieru kupujúceho reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailom.

6.2.    Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.3.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (ďalej „Miesto“) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu (ďalej „Časový rozsah“), ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

6.4.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

6.5.     Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

6.6.    Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

6.7.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.8.    Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a)    úhrada tovaru v hotovosti v sídle/prevádzke predávajúceho

b)    úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu.

c)    úhrada tovaru na dobierku platobnou kartou – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku platobnou kartou pri doručení tovaru. Možnosť platiť dobierku platobnou kartou musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky. V niektorých prípadoch nie je platba na dobierku platobnou kartou možná – kupujúcemu táto možnosť už pri vytváraní objednávky nie je systémom umožnená. Platbu na dobierku platobnou kartou je možné vždy nahradiť platbou v hotovosti.

d)    úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a následne bude odoslaný objednaný tovar alebo služba.

6.9.   Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov – eshop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný.

6.10.  Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

6.11.  Predávajúci vydáva darčekové poukážky „Gift Card“

a)    darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v e-shope predávajúceho

b)    platnosť poukážky je vyznačená presným dátumom na poukážke,

c)    celková hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako celková suma,

d)    poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju

a)    uplatniť po častiach,

e)    poukážku nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť,

f)     ak je celková suma nákupu vyššia ako hodnota poukážky, kupujúci doplatí zvyšok sumy iným spôsobom,

g)    ak je celková suma nákupu nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba jednorazovo),

h)    poukážky sú kumulovateľné. Pri jednej platbe je možné použiť viac platných poukážok,

i)      poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek,

j)     poukážka nie je cenným papierom,

k)    poukážky je možné použiť aj na úhradu akciových tovarov a služieb.

6.12.     Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

a)    osobný odber v sídle/prevádzke – tovar si kupujúci prevezme osobne

b)    kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania v dohodnutý deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní,