Údaje o prevádzkovateľovi:

Ing. Jozef Tesár, sídlo: Toryská 6, 04011 Košice, Slovensko
IČO: 32469390
DIČ: 1025641298
Živnostenský list vydaný dňa 28.3.2017 pod sp.č. OU-KE-OZP1-2017/017243-3 reg.č. 803-7625.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov na našej stránke www.babyposter.sk spracovávame osobné údaje a údaje získané vlastnou aktivitou, resp. z verejných registrov, napr. ORSR, ŽRSR. Údaje, ktoré pochádzajú od Vás a ste nám ich dobrovoľne poskytli, pochádzajú z formulára, ktorý ste vyplnili pri aktivácii, alebo zriadení Vášho konta na našom webe/eshope a neboli predmetom získania z iného zdroja. Vaše osobné údaje sú u nás uložené v bezpečí. Po splnení účelu spracúvania, resp. ak o to sami požiadate, sú vaše osobné údaje bezodkladne likvidované. Zároveň máte právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Odvolanie prosím zasielajte na našu kontaktnú adresu, alebo jednoducho emailom na: info@babyposter.sk.

Spoločnosť spracúva a vedie nasledovné dáta:

A: Údaje, získané prostredníctvom webovej stránky od: 
Právnickej osoby: 
1. Povinné polia: 
a. meno, priezvisko, emailová adresa, heslo, tel.č.
b. údaje o firme: Názov, IČO, DIČ .

Fyzickej osoby, nepodnikateľa: 
1. Povinné polia: 
a. meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina, mobilný kontakt 
2. Nepovinné polia: 
a. ďalšie informácie - Nepovinné pole, ktoré je možné zaškrtnutím zmeniť na: registrácia k odberu noviniek. 
3. Údaje o súboroch cookies za účelom rozpoznania, či ste to vy a náš server rozpozná vašu identitu, vaše prihlasovacie heslo,
4. IP adresu. 

Nepovinné pole, ktoré je možné zaškrtnutím zmeniť na: registrácia k odberu noviniek. Súbory cookies si môžete vymazať, prípadne v prehliadači nastaviť tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookies. Naša spoločnosť využíva tzv. Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Dôvod spracúvania dát

Tieto údaje spracovávame z dôvodov:
a) vedenia Vášho účtu v rámci nášho e-shopu www.babyposter.sk,

Výsledky zo spracovávania sú len pre našu potrebu a nie sú predmetom ďalšieho spracúvania. Poskytujeme ich tretím stranám len v prípade, ak požadujete dopraviť tovar na Vašu adresu (kuriér, pošta), prípadne skôr zakúpený tovar reklamujete. Za správnosť poskytnutých údajov je zodpovedný ich zadávateľ, my ich spätne overujeme. Väčšinou sú podkladom k fakturácii v prípade, ak si niečo zakúpite a my Vám následne vystavíme daňový doklad. V prípade, že sa jedná o podnikateľa/právnickú osobu, overujeme si správnosť údajov v rozsahu: názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH a meno štatutárnej osoby, ktorá v mene spoločnosti môže konať. V prípade fyzickej osoby (nie podnikateľa), si overujeme na základe poskytnutého mobilného kontaktu správnosť údajov v rozsahu: meno, priezvisko a kontaktná adresa pre prípad, ak objednávateľ požaduje doručenie tovaru na miesto zadaného bydliska. Ak je tovar zasielaný prostredníctvom tretej strany – kuriéra, alebo pošty, tak sú osobné údaje zadávané v identickom rozsahu. Takýto dodávateľ (tretia strana) má s nami uzatvorený zmluvný vzťah.

Takto identifikované údaje o vašej osobe sa snažíme chrániť a so získanými informáciami nakladáme výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak ste „zaškrtli“ nepovinné pole: „Registrácia k odberu noviniek“, tak je Vám pravidelne zasielaná marketingová informácia o novinkách, akciách a programoch, ktoré organizujeme. Uvedený program realizujeme výhradne sami bez tretej strany, resp. sprostredkovateľa. Máte však právo kedykoľvek osobne, prípadne elektronicky odmietnuť zasielanie newslettera.

(súčasť VOP)

11.   Osobné údaje a ich ochrana

11.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3.   Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

11.4.   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11.5.   Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

11.6.  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

11.7.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

11.8.  Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

11.9.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 11.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.10.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d)    že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

e)    že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

11.11.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.12.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b)    účel spracúvania osobných údajov,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

        i.  identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

        ii. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

        i.    poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa §11 ZnOOÚ, oznámi kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý kupujúcemu túto povinnosť ukladá, a upovedomí kupujúceho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

        ii.   informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

        iii.   okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

        iv.   formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

         v.   tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g)    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h)    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

11.13.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na

a)    účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11.14.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.15.  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

11.16.  Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

11.17.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11.18.  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

11.19.  Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

11.20.  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Geis Parcel SK s.r.o.,
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2083/S

11.21.  Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho podliehajú dohľadu zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.