(súčasť VOP)

9.   Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1.   Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho spracovania obrazu alebo iných fotografických produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo na vyhotovenie produktov s výrobnou toleranciou rozmerov (najmä orez, automatické farebné korekcie).

9.2.   V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

a)    vada odstrániteľná - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru, v prípade nemožnosti takéhoto postupu má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť,

b)    vada neodstrániteľná brániaca riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c)    vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane brániac riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

d)    vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci - právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

9.3.        Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

a)    na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@babyposter.sk,

b)    poštou na adresu prevádzkovateľa,

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom vady a kópiou predajného dokladu na adresu dodávateľa: Ing. Jozef Tesár, Toryská 6, 04011 Košice

9.4.    O reklamácii sa rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty pre vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

9.5.    V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

9.6.   Pri objednávkach uskutočnených podnikateľom, ktorý objednáva tovar za účelom jeho využitia pre svoju živnostenskú alebo samostatnú podnikateľskú činnosť, platí súčasne nasledujúce ustanovenie: vady, ktoré nie sú zjavného, alebo na prvý pohľad viditeľného charakteru, musia byť po odhalení ohlásené do premlčacej lehoty, teda po dobu jedného roku od doručenia tovaru. Pre obchodníkov platia súčasne právne predpisy a normy podľa obchodného zákonníka.

9.7.    Vlastnosti zhotoveného produktu, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie:

a)    odlišná farebnosť plagátu od ich vzhľadu na web stránke monitora počítača,

b)    mierna odlišná farebnosť pri opakovanej tlači s odstupom času,

c)    zmena farebnosti pri pôsobení UV žiarenia, produkty sú určené výhradne na interné umiestnenie,

d)    odchýlka rozmeru v tolerancii 1 mm